Allmänna försäljningsvillkor DesignWerket

Svensk Design - Producerad i Europa.

Vet du vem som har gjort dina? - Vi vet vem som har gjort våra!

För oss är det viktigt att alla mår bra, människorna som tillverkar, vår miljö, och att du skall trivas med dina varor och använda de länge...

Därför har vi valt att tillverka allt i Europa, där yrkesstolta kvinnor & män tillverkar det åt dig :-)

Happy shopping for happy people!

Allmänna försäljningsvillkor ÅF

# Samtliga priser i ÅF shoppen gäller vid köp av 5 st av samma produkt och färg - storlekar kan man välja fritt.

# Minsta antal per artikel och färg är 3 st.

# Vid köp av 3 st tillkommer 10% på det angivna priset.

# Vid köp av 6 st och fler lämnas 10% rabatt på det angivna köpet.

# Vid omköp av vara accepteras order under 3 st.

Ny orderbekräftelse med korrekta priser mailas inom 24 timmar.

Leveranstid 4-7 dagar om varorna finns i lager.

1. Inledning

Dessa villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för alla beställningar och köp som ingås mellan DesignWerket AB (”DW”), org. nr 556670-6254, och beställare (”Köparen”). De Allmänna Villkoren tillsammans med order utgör parternas avtal gemensamt (”Avtalet”). Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av villkoren för Köparens köp av produkter (”Produkter”) från DW och DW:s försäljning av desamma.

2. Beställning
2.1 Köparen ska göra sin beställning på DW:s orderformulär. Till bekräftelse av Avtalets ingående får Köparen en orderkopia. Om DW inte har möjlighet att acceptera ordern ska DW meddela Köparen detta.
2.2 Alla avvikelser från dessa Allmänna Villkor gäller endast om och i den utsträckning som dessa uttryckligen accepterats skriftligen av en vederbörligt auktoriserad representant för DW.
2.3 Köparen ansvarar för att den representant för Köparen som gör beställningarna har behörighet att utföra dessa och ska hålla DW skadeslös vid bristande behörighet.
2.4 DW levererar normalt enligt lagda order, men kan i vissa fall leverera mindre kvantiteter än vad Köparen beställt. Leverans av mindre kvantiteter än vad som beställts ger inte Köparen rätt att säga upp den relevanta överenskommelsen eller någon rätt till ersättning.
2.5 Köparen har rätt att helt eller delvis annullera lagd beställning under tio (10) kalenderdagar efter det att beställningen har gjorts, köparen är skyldig att betala tjugofem procent (25 %) av beställningsvärdet på den annullerade ordern. Efter de tio dagarna kan ordern inte annulleras.

3. Leverans
3.1 Om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna levereras Produkterna Ex Works (enligt gällande Incoterms).
3.2 DW levererar normalt Produkten inom den tid som överenskommits i samband med ordern. Om DW inte kan leverera inom utsatt tid ska DW skriftligen meddela Köparen detta och uppge skälen därför samt meddela när DW beräknar att leverans kan ske. Om leverans sker inom tre (3) veckor från uppgivet leveransdatum är detta inte att betrakta som en försening i enlighet med punkt 3.4. DW har rätt att leverera före utsatt leveransdatum utan att ådra sig något ansvar.
3.3 DW har rätt att leverera beställningen i delleveranser.
3.4 Om leverans sker senare än tre (3) veckor från första uppgivna leveransdatum har Köparen rätt att avbeställa den försenade leveransen om inte Köparen accepterat ett senare leveransdatum som DW meddelat enligt punkt 3.2. Köparen har inte rätt till någon ytterligare kompensation vid sådan avbeställning.  
3.5 Avbeställning enligt punkt 3.4 är den enda påföljden Köparen har rätt till vid DW:s försening.
3.6 Om Köparen önskar kan Köparen beställa transport av Produkterna av DW. Alla leveranser, såväl inom som utom Sverige, sker då normalt med externt avtalad aktör (”Speditör”) och utförs i enlighet med Speditörens gällande regler. Vid eventuella klagomål eller anspråk hänförliga till transporten får Köparen vända sig till Speditören direkt. DW ansvarar under inga omständigheter för sådan transport eller skador eller försening relaterade till transporten eller annan omständighet på Speditörens sida. 
3.7 Produkten anses levererad när Produkten överlämnats till Köparen i enlighet med punkt 3.1.
3.8 I de fall Köparen vägrar ta emot beställd försändelse eller har försummat att ge instruktioner om annan leveransadress debiteras Köparen, utöver kostnaden för Produkterna, kostnad för frakt, tur och retur samt för eventuella tillkommande avgifter. Alternativt magasineras Produkterna på Köparens risk och Köparen debiteras då för förvaring, försäkring samt andra relaterade avgifter.

4. Priser och avgifter
4.1 Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.
4.2 DW reserverar sig för förändringar i pris och mervärdesskatt vilka kan komma att ändras från tid till annan med hänsyn till exempelvis inköpspris, valutajusteringar och skatteändringar. DW har dock inte rätt att ändra priser på en lagd order som DW har accepterat i enlighet med punkt 2.1, om inte särskilda skäl föreligger eller på grund av skatteändringar.
4.3 Fraktkostnader tillkommer alltid om inte annat överenskommits. Eventuella tullavgifter, lokala skatter och andra avgifter för leveranser till land utanför EU som kan tillkomma ska bäras av Köparen.
4.4 DW kan presentera Köparen med rekommenderat utpris till konsument. Uppgiften lämnas inklusive moms.

5. Betalning
5.1 Om inget annat särskilt avtalats ska betalning erläggas inom trettio (30) kalenderdagar från fakturadatum. Köparen har ingen rätt till uppskov eller att avräkna motfordran.
5.2 Om Köparen skulle ådra sig betalningsanmärkningar mellan orderdatum och leverans har DW rätt att ändra betalningsvillkoren till förskottsbetalning.
5.3 Om Produkterna levereras i delleveranser i enlighet med punkt 3.3 har DW rätt att fakturera Köparen separat för dessa delleveranser.
5.4 Vid försenad betalning utgår lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter samt 25 % dröjsmålsränta.

6. Ägarförbehåll
DW bibehåller äganderätten till alla Produkter som levererats eller som ska levereras till Köparen tills dess att DW erhållit full betalning för Produkterna inklusive eventuella avgifter.

7. Reklamation vid fel i Produkt
7.1 Köparen är skyldig att undersöka Produkterna vid leverans för att säkerställa att Produkterna inte är felaktiga och att rätt mängd levereras. Avvikelser, jämfört med produktprover eller bilder på produkter i kvalité, mängd, vidd, färg, yta, storlek eller utförande, kan förekomma. Sådana variationer ska inte anses vara fel.
7.2 Eventuella fel i Produkterna ska skriftligen rapporteras till DW senast åtta (8) kalenderdagar efter mottagande av Produkterna (”Acceptansperiod”). Om inget skriftligt meddelande kommit DW till handa inom Acceptansperioden anses Köparen ha accepterat leveransen.
7.3 Oavsett vad som sägs i punkt 7.2 kan Köparen reklamera en felaktig Produkt efter Acceptansperioden om Köparen kan uppvisa konsumentens reklamationskvitto. Sådan reklamation ska ske skriftligen inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast inom sex (6) månader från leveransdag. Om reklamation inte sker inom skälig tid förfaller Köparens rätt att reklamera.
7.4 Vid fel i Produkt har Köparen rätt till avhjälpande alternativt omleverans av likvärdig Produkt. Fraktkostnader tillkommer inte för den nya Produkten. Om DW anser att omleverans eller avhjälpande inte är möjligt eller rimligt, ska DW kreditera inköpspriset för de felaktiga Produkterna. Felaktiga Produkter ska returneras till DW enligt de rutiner som erhålls från DW:s kontor (info@designwerket.se). Även om Köparen reklamerar inom rätt tid är Köparen skyldig att betala alla levererade Produkter.
7.5 De påföljder som följer enligt denna punkt 7 är exklusiva och de enda påföljderna Köparen har rätt till vid reklamation.

8. Tryckfel
DW reserverar sig för eventuella tryckfel, fel i information samt för fel i varuspecifikationer. Alla bilder ska endast ses som illustrativa och behöver inte återge Produktens exakta utseende och beskaffenhet.

9. Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter relaterade till Produkterna ägs av DW eller dess samarbetspartner. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout, marknadsföringsmaterial samt övrig information hänförlig till Produkter inte får kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från DW.

10. Ansvar, avtalsbrott m.m.
10.1 Om Köparen bryter mot detta avtal kan DW välja att häva lagd order eller säga upp Avtalet med Köparen. Köparen är skyldig att ersätta DW för alla direkta och indirekta kostnader som uppkommer på grund av sådant avtalsbrott inklusive advokatkostnader. Om inte ytterligare skada kan påvisas har DW i vart fall rätt till femtio procent (50 %) av fakturavärdet för de relevanta Produkterna samt eventuella advokatkostnader. DW har alltså rätt att genast vid Kundens avtalsbrott annullera en order och därefter fakturera Kunden genast.
10.2 Oavsett vad som i övrigt stadgas i dessa Allmänna Villkor är Köparen skyldig att ersätta DW för alla kostnader som DW ådrar sig till följd av Köparens obefogade reklamationer, dröjsmål med betalning eller dröjsmål med att ta emot leverans.
10.3 DW:s totala ansvar för varje leverans är under alla omständigheter begränsat till värdet på den specifika leveransen. DW ansvarar inte för indirekta skador.

11. Force majeure
Om parts fullgörande av sina åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor eller avtalet mellan parterna i övrigt väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som part inte kunnat råda över och som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

12. Meddelanden
12.1 Alla meddelanden till DW ska vara skriftliga och ska ställas till DesignWerket AB enligt den adress som angetts i orderformulären eller som DW meddelat Köparen.
12.2 Om meddelande skickas per e-mail ska Köparen kunna uppvisa mottagandebekräftelse.

13. Tvist och tillämplig lag
Tvister med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Svensk lag ska vara tillämplig. Förlorande part står för motpartens kostnader i samband med tvisten, såvida inte domstolen meddelar annat.